ข้อมูลสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

พวกเราได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่สำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างระบบน้ำประปา POG TANKS ไว้ที่นี่

บัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไร ?

บัญชีนวัตกรรมไทย คือ หนึ่งในกลไกภาครัฐที่หนุนให้ผลงานวิจัยจากความรู้ของคนไทย มีโอกาสนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและยกระดับสู่สากล โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นตัวนำ ซึ่งจะมีกระบวนการดังรูป

POG TANKS & POG SOLVE ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ระบบประปาป๊อกแทงค์ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม2565 แล้วโดยมีรหัสนวัตกรรมคือ 01020003

POG DRINK ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ป๊อกดริ้ง ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม2564 แล้วโดยมีรหัสนวัตกรรมคือ 14000044

มติและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี นวัตกรรมไทย

 • มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558) มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบราคากลางของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งจัดทำประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยด้วย

 • ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(เมื่อวันที่2 พ.ค. 2560) ให้สำนักงบประมาณเร่งรัดดำเนินการแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยให้ทุกหน่วยงานทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน

 • ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี(เมื่อวันที่26 ก.ย. 2560) ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเพื่อนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ของภาครัฐตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยให้เร่งรัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทั้งนี้ให้สำนักงบประมาณติดตามและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆด้วย

สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในบัญชีนวัตกรรมได้อย่างไร ?

แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างจะประกอบด้วย

 • การจัดทำโครงการ
 • การดำเนินการจัดหาพัสดุ
  • ตามระเบียบการะทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 หมวด 5 พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม ได้กล่าวไว้ว่า หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรงได้เลย โดยการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งคณะบุคคลร่างขอบเขตงาน (TOR) และดำเนินการต่อตามระเบียบวาระได้เลย
 • การจัดทำสัญญาและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
 • การควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุ
 • การควบคุมพัสดุ
 • การใช้ประโยชน์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ?

ติดต่อเราได้เลย พวกเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและตอบคำถามที่คุณสงสัย พวกเราจะรีบติดต่อคุณกลับให้รวดเร็วที่สุด

POG TANKS ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย