รองเลขาธิการนายกฯลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.ลำปาง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 มิ.ย. 63  เวลา 14.00 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และ นางอรนุช  ศรีนนท์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

โดยจุดแรก ตรวจโครงการขุดลอกบริเวณห้วยแม่เถาบก อ่างแม่เถา หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีขนาดกว้างโดยเฉลี่ย 30 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร พร้อมปรับแต่งแนวตลิ่ง หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 493,000 บาท โดยมีพื้นที่รับน้ำในการเกษตรทั้งหมด 1,800 ไร่ ตลอดจนทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง

จุดที่สอง ตรวจโครงการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร ขนาดท้องน้ำกว้าง 8 เมตร ยาว 1,720 เมตร ลึก 1 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 499,000 บาท ทั้งนี้  เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และท่วมบ้านเรือนราษฎรในช่วงฤดูฝน โดยจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,567 ไร่ รวม 483 ครัวเรือน

และจุดที่สาม ตรวจโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร ระบบผลิตน้ำประปา นวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (POC TANKS) ขนาดใหญ่ รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง งบประมาณ 5,200,000 บาท  

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดลำปางครั้งนี้ ว่า เป็นการติดตามโครงการที่เกี่ยวกับการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำ และพัฒนาระบบน้ำให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้ ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในระยะนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวท.ลำปาง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง
https://region3.prd.go.th/topic/news/2020