รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมระบบประปา POGTanks และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมระบบประปา POGTanks และติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

                   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในการสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 เสนอขอรับงบประมาณพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563

                    วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 09.50 น. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 6 โครงการ 

                    โดยมีโครงการที่จังหวัดกาญจนบุรีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

          1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแบ ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา งบประมาณ 499,000 บาท
          2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกขวา เทศบาลตำบลพระแท่น 78 หมู่ที่ 13 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
          3 .โครงการขุดลอกบ่อยืมเพื่อกักเก็บน้ำริมถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน ครอง 4 ขวา-1 ซ้าย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3-4 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 488,300 บาท
           4 .โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกแท้งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 5 บ้านนาใหม่ ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 3,300,000 บาท
           5. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองจั่น หมู่ที่ 4 ต.หนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

           พร้อมทั้งได้พิจารณาปรับแผนโครงการและงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงประโยชน์ที่เกิดกับประชาชนอีกด้วย

                    นอกจากนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2563 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ งบประมาณ 3,254,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดใช้งานแล้ว ในกระบวนการผลิตน้ำประปา จะดึงน้ำจากสระน้ำบ้านหนองนกแก้วเข้าสู่ระบบประปาแบบป๊อกแท้งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย แจกจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน โดยน้ำที่ได้มีความใสสะอาดอยู่ในค่ามาตรฐาน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างมาก
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไป 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ว่าจากการลงพื้นที่ไปยัง 4 อำเภอ มีโครงการทั้งหมด 57 โครงการ ทั้งโครงการที่สามารถสนับสนุนได้ และโครงการที่ควรใช้งบปกติ สำหรับโครงการประปาแบบป๊อกแท้งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย จากคุณภาพน้ำที่ได้ ผลของน้ำมีความใส และมีค่า PH ที่สามารถดื่มได้ ในภาพรวมเป็นผลที่น่าพอใจ ซึ่งงบประมาณนี้เป็นงบประมาณกลางที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว ส่วนมากเป็นโครงการที่ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติได้ และงบประมาณในส่วนนี้ก็จะมาเติมเต็มการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาPOG Tanks หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 3,254,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดใช้งานแล้ว ในกระบวนการผลิตน้ำประปา จะดึงน้ำจากสระน้ำบ้านหนองนกแก้วเข้าสู่ระบบประปาแบบป๊อกแท้งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย แจกจ่ายไปยังบ้านเรือนประชาชน โดยน้ำที่ได้มีความใสสะอาดอยู่ในค่ามาตรฐาน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้เป็นอย่างมาก สำหรับโครงการประปาแบบป๊อกแท้งค์ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย จากคุณภาพน้ำที่ได้ ผลของน้ำมีความใส และมีค่า PH ที่สามารถดื่มได้ ในภาพรวมเป็นผลที่น่าพอใจ

 ซึ่งงบประมาณนี้เป็นงบประมาณกลางที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว ส่วนมากเป็นโครงการที่ไม่สามารถใช้งบประมาณปกติได้ และงบประมาณในส่วนนี้ก็จะมาเติมเต็มการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน