ภาพข่าว : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ที่ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ Smart Pure Compact ณ บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

                    วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 10.30 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ บ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ในด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ อีกด้วย

                    สืบเนื่องมาจากระบบประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ที่ 3 ได้ทำการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภค-บริโภค มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ต่อมาพบว่าน้ำประปาดังกล่าวมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ทั้งกลิ่น สี รส และลักษณะทางกายภาพของน้ำประปา ดังนั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จึงได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาให้สามารถใช้อุปโภค-บริโภค ได้อย่างปลอดภัย และไม่มีสิ่งเจือปน

                    นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) กล่าวว่า ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า น้ำที่ได้จากระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้บริโภคได้ แต่จะต้องทำการเปิดไล่น้ำ เพื่อระบายสิ่งตกค้างในท่อส่งก่อนจึงจะใช้บริโภคได้ เนื่องจากอาจมีการปนเปือนจากระบบท่อส่งที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

Chiangmai LeadeR News

NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่นิวส์

Facebook : PR Chiangmai

คลิปข่าวจาก : วีทีวี นิวส์

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว/นันธิกา กิจปาโล ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่